Personuppgiftspolicy

Örtagårdens personuppgiftspolicy (GDPR)

Information om personuppgiftsbehandling på Örtagården

På Örtagården gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Örtagårdens styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@ortagarden.se eller via telefon 0522-66 01 28. Medlemskap i föreningen Örtagården är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem och när du anmäler dig som deltagare till våra kurser.

Som medlem, givare, kursdeltagare, vandrarhemsgäst eller övrig informationsmottagare kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, födelsedata (i vissa fall), adress, e-postadress, telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Föreningen Örtagården är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Örtagården har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. För lägerdeltagande så eftersträvar vi att aldrig behöva behandla känsliga personuppgifter och då det sker enbart med samtycke.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring samt att snabbare kunna hantera din bokning som vandrarhemsgäst. För lägerdeltagande samt vandrarhemsgäster så behandlas personuppgifter av logistiska skäl samt för att ta ut eventuell läger- & boendeavgift. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

De som hanterar dina personuppgifter är främst föreningens anställda föreståndare, samt den av styrelsen utsedda kassören. Styrelsen äga dock insyn i våra register. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i form av deltagarlistor vid diverse läger/kurser, samt till Nordea som enligt sina nya riktlinjer kräver varje förenings medlemsförteckning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi försiktighet, säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Föreningen Örtagården behandlar dina personuppgifter när du är medlem eller understödjare hos oss. Därefter finns ett berättigat intresse att behålla personuppgifter i systemet upp till 36 månader efter det att ditt medlemskap upphört, senaste gåva registrerats eller senaste lägerdeltagande registrerats. Föreningen Örtagården kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Som vandrarhemsgäst sparas dina personuppgifter i vårt bokningssystem för vandrarhemsgäster, Sirvoy. Dessa uppgifter sparas tills gästen begär att bli borttagen. Eventuella kortuppgifter sparas inte i något register, men då kortuppgifter noteras vid bokning ligger de sparade för respektive bokning. Detta för att vi ska kunna säkerställa att respektive kund betalar för sin vistelse. Kund har naturligtvis full rätt att efter vistelsen är betald, få dessa uppgifter raderade.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@ortagarden.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@ortagarden.se eller per telefon 0522-66 01 28 och begära att vi stoppar utskicken.

 

 

[Bilaga] Artikel 13 i sin helhet

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade

 1. Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information om följande:
  A) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare.
  B) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.
  C) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  D) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
  E) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall.
  F) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de överföringar som avses i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.
 2. Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid insamlingen av personuppgifterna lämna den registrerade följande ytterligare information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent behandling:
  A) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
  B) Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet.
  C) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
  D) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
  E) Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.
  F) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
 3. Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.
 4. Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den registrerade redan förfogar över informationen.

Information

E-post:
info@ortagarden.se

Telefon:
0522 – 66 01 28
072 – 708 70 41

Plusgiro:
987639-2

Bankgiro:
5295-3205

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress